Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 03 2018

czarna89
1208 b9f3
Reposted fromursa-major ursa-major viamisery misery
czarna89
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— M. Hłasko
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamisery misery
czarna89
0071 5489
Reposted fromursa-major ursa-major viasarkastyczna sarkastyczna
czarna89
3965 1807
Reposted fromlittlefool littlefool viasarkastyczna sarkastyczna
czarna89
Coraz mniej było na świecie mężczyzn, przed którymi warto było się rozebrać.
— Dzień dobry, kochanie
Reposted frompannacormac pannacormac viasarkastyczna sarkastyczna
czarna89
1208 b9f3
Reposted fromursa-major ursa-major viamisery misery
czarna89
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— M. Hłasko
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamisery misery
czarna89
0071 5489
Reposted fromursa-major ursa-major viasarkastyczna sarkastyczna
czarna89
3965 1807
Reposted fromlittlefool littlefool viasarkastyczna sarkastyczna
czarna89
1208 b9f3
Reposted fromursa-major ursa-major viamisery misery
czarna89
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— M. Hłasko
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamisery misery
czarna89
0071 5489
Reposted fromursa-major ursa-major viasarkastyczna sarkastyczna
czarna89
1208 b9f3
Reposted fromursa-major ursa-major viamisery misery
czarna89
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— M. Hłasko
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamisery misery
czarna89
1208 b9f3
Reposted fromursa-major ursa-major viamisery misery
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl